Skip to main content

Põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu (EKFML) põhikiri

Kinnitatud 11.09.2008.a. üldkoosoleku otsusega

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing (edaspidi „ühing”) Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.2 Ühingu eesmärgiks on katuse-ja fassaaditööde kvaliteetse läbiviimise tagamine Eesti Vabariigis, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

1.2.1 oma liikmete töö-, teenistus- ja kutsealaste õiguste ning huvide esindamine, koostöö arendamine selleks suhetes riigi ja kohalike omavalitsusasutustega, ameti-ühingute ning muude organisatsioonidega ;

1.2.2 osalemine ehitussalaste õigusaktide väljatöötamises, ettepanekute koostamine ja edastamine vastavatele instantsidele aegunud või Liidu liikmete õigusi ja huve kahjustavate normide muutmiseks;

1.2.3 igakülgne kaasaaitamine ehituse arendamisele Eesti Vabariigis;

1.2.4 oma liikmete koolitusele ja ja kutseoskuste täiendamisele kaasa aitamine;

1.2.5 vajaliku informatsiooni kogumine, töötlemine ja levitamine oma liikmetele.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

3.3 Ühingul juhatus valitakse üheks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kakskümmend liiget, kelle määrab üldkoosolek.

3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline vähemalt poolte liikmete osalusel, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.