Skip to main content

Kutsetasemed

Eesti katuseehitajad jagunevad kolme alagruppi vastavalt oma töö spetsiifikale ja kutsetasemele.

Katuseehituse erialad on Ehitusplekksepp, Kaldkatuse ehitaja ja Lamekatuse ehitaja.

Kõik katuseehituse erialad omavad eraldi kutseid, ehk siis lamekatuse ehitaja  ei pea oskama kaldkatust ehitada või kaldkatuse ehitaja ei pea oskama valtspleki tööd.

Iga eriala jaguneb omakorda kolme tasemega alaliigiks:

3. ja 4a. Tase
Tavatöötaja
Läbinud katuseehituse eriala õppe nii teoorias kui praktikas ning teostab kvaliteetselt igapäevaseid tööoperatsioone katusel vastavalt joonistele ja ülesannetele. Käeline oskus heal tasemel
4. Tase
Meister
Läbinud katuseehituse õppe nii teoorias kui praktikas, omab minimaalselt 2 a. praktilist erialast töökogemust. Käeline oskus väga hea. Teostab keerukaid tööoperatsioone, juhendab ja kontrollib 3. ja 4a. taseme töötajaid ja korraldab tööd objektil. Läbinud täiendatud katuseeriala õppe ning sooritanud praktilise kutseeksami.
5. Tase
Tööjuht
Läbinud katuseehitaja kutseõppe teooria ning ehitusjuhtimise baaskoolituse, sooritanud teooria kutseeksami. Omab minimaalselt 3 a. erialast töökogemust. Korraldab ühe või mitme objekti tööd, valdab katusekonstruktsioonide ja katuse ehituse teadmisi põhjalikult. Käelist oskust ei pea omama. Tööjuht võib ise füüsiliselt katust ehitada juhul, kui tal on eelnevalt olemas 3. või 4. tase. Tööjuht võib oma pädevuse raames juhtida katuseehitusfirmat.

Erialane õpe

Kõiki katuseehituse erialasid saab õppida valitud ehituskoolides. Vt. nimekirja.

3. ja 4a. tase on võimalik omandada ehituskoolides. Erialast õpet viivad läbi EKFML-i poolt valitud oma ala hästi tundvad õppejõud.

4. tase omandatakse täiendavalt pärast 3. või 4a. taseme saavutamist läbi EKFML-i korraldatud koolituste ja eksami.

5. tase on võimalik omandada nii varasemate tasemete pealt kui ka ilma aluskutseta (sel juhul Tööjuht praktilist tööd katusel teha ei saa). Läbitakse täiendavad koolitused ja eksam.

Kuidas uuendada kutsetaset “4. tase Meister”

Kutse uuendamine toimub Ehitusettevõtjate Liidu kaudu.

(Täpne dokument, mida on vaja esitada, leitav siit https://eeel.ee/…/Kord_02_Eriehitustoode_oskustooliste…):
Oskustööliste kutsete taastõendamise eeltingimused:
1) taastõendatav kutsekvalifikatsioon, mille kehtivusajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta;
2) tööalane kompetentsus, vähemalt ühel alljärgneval viisil: (a) vähemalt 2-aastane spetsialiseerumisele vastav töökogemus viimase 5 aasta jooksul, mida tõendab vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus, (b) vähemalt 3-aastane kogemus kutseõpetajana taotletavale spetsialiseerumisele vastaval tegevusalal viimase 5 aasta jooksul,
3) edukalt sooritatud kirjalik erialane eksam (test). 2.6. Punktis 1.1.2. nimetatud oskustööliste kutsete taastõendamisel esitatavad dokumendid: 1) kutse taotlemise avaldus (vorm kutse andja veebilehel www.eeel.ee), 2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart), 3) eelnevalt väljastatud taastõendatava kutsetunnistuse koopia (paberkandjal tunnistuse olemasolul),
4) tööalase tegevuse kirjeldus (vorm kutse andja veebilehel www.eeel.ee);
5) Maksu- ja Tolliameti digitempliga tõend, mis sisaldab andmeid viimase 3 aasta jooksul taotleja osas töötamise registrisse tehtud kannete kohta,
6) tööandja soovituskiri (hindamiskomisjoni nõudmisel).