Skip to main content

Eesti Katusestandardid

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit tegeleb oma eriala standardite väljatöötamisega. Oleme koostöös Eesti Standardikeskusega loonud enamikele katusematerjalidele ja -tüüpidele alljärgnevad 7 katuseehituse standardit (vastavale standardile klikkimine suunab EVS-i ostuleheküljele):

EVS 920-1
Osa 1: Üldreeglid
Selles Eesti standardis käsitletakse katuseehituse üldiseid termineid, mõjusid ja nõudeid. See standard määratleb üldnõuded katuste projekteerimiseks, ehitamiseks, hooldamiseks ning esitab üldnõuded katuse ehitamisel kasutatavatele toodetele. Standard on kasutamiseks projekteerijatele, ehitajatele, tootjatele ja hoone omanikele. Standard määrab nõuded katustele ja katuse ehitamisel kasutatavatele toodetele nende kasutamiseks tavatingimustes. Standard ei esita nõudeid kõigile katuse tüüpidele ega kõikidele arhitektuurilahendustele. MÄRKUS Selles standardis ei käsitleta vannkatuseid, rippkatuseid, kilekatuseid, tekstiilkatuseid, klaaskatuseid jne
EVS 920-2
Osa 2: Metallkatused (uuendamisel 2024)
See standard määrab kindlaks nõuded isekandvatele katusetoodetele, mis on valmistatud kuumtsingitud õhukesest lehtterasest, tsingitud, või tsingitud ja kaetud polümeersete pinnakatetega. Standard määratleb nõuded metallist katuste ehitamiseks ning nõuded metallist katusekattetoodetele, mis on vastavuses standardite EVS-EN 14782 ning EVS-EN 14783 nõuetega. Standard on kasutamiseks tootjatele, paigaldajatele, lõpptarbijatele. Standard määrab nõuded toodetele ja paigalduslahendustele toodete kasutamiseks normaalsetes ekspluatatsioonitingimustes. Standard määratleb nõuded kuumtsingitud teraslehest toodetud ja paigaldatud valtsplekk-katusele. Standard määratleb nõuded õhukesest tsingitud lehtterasest ja tsingitud ning polümeersete katetega kaetud katusekatetele. Nende alla liigituvad kõik katusekatetena kasutatavad profiilplekid (katusekiviprofiiliga, trapetsprofiilid, siinusprofiiliga, peitkinnitusega plekid ja analoogid).
EVS 920-3
Osa 3: Kiudtsement laineplaadist katused (eterniit)
Selles Eesti standardis käsitletakse kiudtsement-laineplaadist katuste ehitusreegleid. Need erialareeglid kehtivad kiudtsemendist laineplaatidest katusekatete paigaldamisel. Standardi juures tuleb silmas pidada ka standardite EVS 920-1 ja EVS 920-2 nõudeid. Nende erialareeglite järgimisel on täidetud nõuded sademekindlusele ja tormikindlusele.
EVS 920-4
Osa 4: Kivikatused
Selles Eesti standardis käsitletakse kivikatuste ehitusreegleid. Need eriala reeglid kehtivad keraamilistest katusekividest ja betoonkatusekividest katusekatete kavandamisel ja ehitamisel. Vastavalt nendele erialareeglitele kavandatakse ja ehitatakse katusekonstruktsioonid sademekindlana. Need erialareeglid on kooskõlas katuseehituse üldreeglitega standardis EVS 920-1. Erialareeglites on arvestatud tootjate paigaldusjuhistega.
EVS 920-5
Osa 5: Lamekatused (UUS 2023)
See standard määratleb nõuded lamekatuste konstruktsiooni- ja sõlmlahenduste ehitamiseks ning peamised nõuded lamekatustel kasutavatele materjalidele. Standard määrab nõuded toodetele ja paigalduslahendustele nende kasutamiseks tavalistes ekspluatatsioonitingimustes. Lamekatuseks nimetatakse katuseid, mille kalle on 1:10 või sellest väiksem. Lamekatused on üldjuhul kaetud rullmaterjaliga või katkematu hüdroisolatsiooniga.
EVS 920-6
Osa 6: Katusekatte aluskonstruktsiooni puitmaterjalid ja puitplaadid
Standardis käsitletakse katusekatete puitmaterjalidest ja puitplaatidest aluskonstruktsiooni ehitust. Aluskonstruktsioon selle standardi tähenduses käsitleb roovi ja aluskatust ning hõlmab katusekatete aluskonstruktsiooni ehitust. Kinnituselementidest käsitletakse metallkinnituselemente, nagu naelad, kruvid ja klambrid. Standard on kasutamiseks tootjatele, projekteerijatele, lõpptarbijatele; standardi EVS-EN 1995-1-1 metallkinnituselementide osa lihtsustatud esitus eelkõige aga oskustöölistele ehk katuseehitajatele.
EVS 920-7
Osa 7: Aluskatused (ilmub 2024)
Standard koostamisel, ilmub 2024. Käsitleb aluskatuseid: aluskatted, roovitus, tuulutusvahed, nendele esitatavad nõuded, paigaldus jms.
Osta kõik Katuseehitusreeglid korraga ja säästa raha

Juurde loomisel on mitmeid standardeid, näiteks kukkumiskaitse standard, fassaadide standard. Samuti täiendame juba loodud standardeid.