Skip to main content

KATUSEMAAILM OÜ ning EESTI KATUSE- JA FASSAADIMEISTRITE LIIT

KORRALDAVAD KOOSTÖÖS EESTI EHITUSINSENERIDE LIIDUGA

 

TÄIENDUSKOOLITUSE

 Uuenenud Eesti standardi

EVS 920 – 5 „Lamekatused“ tutvustus

 

Koolitus toimub Tallinnas; hotelli Dzingel D saalis

13. juunil 2024 kl. 11.00 – 18.00

KOOLITUS ON TASUTA

KOOLITUSEL OSALENUD SAAVAD TUNNISTUSE 5,6 TPga

 

LEKTOR: ALO KARU

Koolitus on eelkõige suunatud arhitektidele, arendajatele ja kinnisvara omanikele, projekteerijatele, ehitajatele ja katuseehitajatele ülevaate saamiseks uue rahvusliku standardi EVS 920-5 „Lamekatused“ täiendustest, muudatustest ja uuendustest. Lisaks antakse ülevaade lamekatuse ohualadest ja turvavarustuse kavandamise ning projekteerimise üldpõhimõtetest. Koolitusel küsitletakse ka lamekatuse sõlmlahendusi ja läbiviike.

Registreerumiseks täitke alljärgnev vorm:

Päevakava

11.00-13.00 I osa

13.00 – 13.30 Lõuna

13.30 – 16.30 EVS tutvustus II osa

16.30 -16.45 kohvipaus

16.45 – 18.00 EVS tutvustus III osa

Lõuna hotelli restoranis rikkalikus rootsi lauas osaleja kulul (hind 11 eurot)

Vahepeal kl 13.00 lõuna ja edasi kohvipausid suupistete ja sponsorite tordiga

Koolitusel käsitletavad teemad:

 

EVS 920 5 muudatused ja uuendused vastavalt standardi sisukorrale

Toodete eeldatav eluiga;

Hoonete eeldatav eluiga;

 

Puitalused;

Kandvad trapetsprofiilplekist alused;

Betoonalused;

 

 

Täpsustused katuse kallete osas;

Lombid, nende sügavus ja mõõtmine katusel;

Lompide ületähtsustamine Eestis ehituse tellijate, järelevalveinseneride ja ehitusekspertide poolt;

 

Aurutõkkekiht ja selle valimine Sd väärtuse järgi Kesk-Euroopa inseneerias;

Aurutõkkekiht Soome inseneerias ja selle puudused;

 

Uuenenud soojustuskihi koormustaluvused;

Soojustuskihi valik pindpaigaldiste sh PV koormatud katustele;

EPS soojustusplaatide mõõtmed;

XPS päratud ja tavapärastes katustes;

PIR soojustus – täiendused;

Vahtklaassoojustus;

 

 

Täpsustatud lamekatuse tuulutuse mõistet ja sisu;

Tuulutus, difusiooniõhutus ja tuulutust mittevajavad lahendused;

Lamekatuse tuulutuse ja niiskustehnilise toimimise selgitused;

Lamekatuse hüdroisolatsioonikihi aurutakistusest;

Piirdetarindite tuulutus läbi parapeti;

Tuulutusruum;

Ajutiste ventilaatoritega katuse kuivatamine;

 

Bituumenrullmaterjalid DIN 18531 järgi;

 

Kolmnurkliistud;

Surveliistud lamekatuste hüdroisolatsiooni ülestõstete kindlustamiseks;

 

 

Parapetilahendused, parapetiplekid;

Kergkruus lamekatustes soovitav või mitte;

 

 

Käigurajad;

Deformatsioonivuugid Soomes ja Kesk-Euroopas;

Läbiviigud lamekatustest;

Tehnokommunikatsioonide šahtid;

Sademevee äravool lamekatustel;

Nõuded katusetarindi sisse paigaldatatavatele äravoolutorudele;

 

Plast- ja kummirullmaterjalid;

Kummirullmakterjalide lahendused ja paigaldusmeetodid;

Vedelplast hüdroisolatsioonid jaotus ja paigaldusmeetodid;

Vedelplast hüdroisolatsioonid ja kattevõõbad;

Vedelplasthüdroisolatsioonidele esitattavad nõuded;

 

 

Pindpaigaldised;

 

Kaablite ja juhtmete paigaldus katuse pinnale PV lahendustes

 

Ekspsluteeritavad katused;

Haljastusega kaetud katused;

Pööratud ja tavapärase ülesehitusega ekspluateeritavad katused;

Kuhu paigaldada pööratud katuses dreenimatt;

Suure niiskuskoormusega sisekliimaga hoonete katused;

 

Turvavarustuse vajadus PV katustele;

Rängad vead Eestis turvavarustuse projekteerimisel ja ehitamisel;

Rängad vead Eestis PV planeerimisel lamekatustele ja ohualadega ja turvalisusega mittearvestamine;

 

Kukkumiskaitse lahendute planeerimise ja projekteerimise põhimõtted

 

Kukkumiskaitse ja turvavarustuse tootjate või nende esindajate projektid;

Turvavarustus kui tootjakeskne süsteemne lahendus;

Ohutsoonide määramine katusel enne PV kavandamist;

Turvavartustus;

Kukkumiskaitse;

 

Lamekatuse kukkumiskaitsesüsteemid;

Kukkumist peatav süsteem;

Kukkumist takistav süsteem;

Kukkumist ennetav süsteem;

Katuse piirded ja nende kasutamine PV koormatud katustel;

Turvavarustuse paigaldamine;

Turvvarustuse paigalduse dokumenteerimine;

 

Standardi sisu süstematiseerimine, täpsustused ja lisatud terminid;

Uuendatud/täiendatud joonised ja lisatud uued joonised;

 

Koolitusprogrammis kasutatud allikad:

Marko Ponder koolitusprogramm üldine ülevaade EVS 920-5 katuseehitajatele.

Urmas Danil OÜ Katusemaailm ettekanne turvavarutusest ja kukkumiskaitsest Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu katusepäeval.

Veronika Pozdniakova – koolitusprogrammi kujundus.

 

Lektorist : Alo Karu on ehitusekspert hoone piirdetarindite alal (katused, fassaadid ja vee-isoleerimine), 27 aastase staažiga eriala spetsialist, kes on teinud arvukaid parandusettepanekuid ja täiendusi 2014 aastal ilmunud EVS 920-5 -le ning viimastel aastatel tegelenud lamekatuste sõlmlahenduste ja läbiviikude lahendustega Eestis, Soome ja Kesk-Euroopa inseneerias ja erialakäsitlustes.

 

KOOLITUSEL OSALENUD SAAVAD TUNNISTUSE 5,6 TPga

Koolituskava on hinnatud EELi kutsekomisjoni poolt.

 

 

Registreerimine koolitustele:

kuni 12.06.2024 (k.a.)

 

Koolitust toetavad: OÜ KATUSEMAAILM; OÜ Evari Ehitus ja OÜ Katusefirma